Duszpasterstwo

Wiara

Sakramenty i obrzędy

Przydatne

Szukaj

Polecamy

Al-Anon

“Grupy rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików.
Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy poprzez dzielenie
się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją.

Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia.

Al-Anon nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją.

Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty,
Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ani ich nie odrzuca.

W Al-Anon nie ma składek członkowskich, Al-Anon jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania.

Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików, realizujemy to poprzez: praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne
przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie
i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi”.

Zebrania grupy Al-Anon “Serce” odbywają się w każdy czwartek o godzinie 18.00.

DWANAŚCIE STOPNI AL-ANON

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i że nie jesteśmy
w stanie kierować naszym życiem.

2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od naszej własnej może nam przywrócić
równowagę ducha i umysłu.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga -
jakkolwiek Go pojmujemy.

4. Przeprowadziliśmy szczery i odważny rachunek sumienia.

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie – we własnym sumieniu – i innemu człowiekowi
istotę naszych błędów.

6. Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości
naszego charakteru.

7. Prosiliśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.

8. Sporządziliśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiliśmy
im wszystkim zadośćuczynić.

9. Naprawiliśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi – gdy tylko było to
możliwe bez krzywdy dla nich lub dla innych.

10. Prowadziliśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia; w razie popełnienia
błędu jesteśmy gotowi przyznać się do tego.

11. Poszukiwaliśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi
z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie
Jego woli i o siłę do jej spełnienia.

12. Dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni dostąpiliśmy duchowego
przebudzenia i staraliśmy się nieść posłannictwo innym ludziom,
a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

DWANAŚCIE TRADYCJI AL-ANON

1. Nasze wspólne dobro powinno być stawiane na pierwszym miejscu; postęp
indywidualny większości zależy od naszej jedności grupowej.

2. Jedynym i najważniejszym autorytetem Al-Anon jest kochający Bóg taki,
jaki daje się rozpoznać w “zbiorowym sumieniu” grupy. Ci, którzy kierują,
są po to, aby rzetelnie służyć innym; oni nie rządzą.

3. Krewni alkoholików, zbierający się w celu niesienia sobie nawzajem pomocy,
mogą uważać się za Grupę Rodzinną Al-Anon pod warunkiem, że przyświeca im
tylko ten cel. Jedynym warunkiem członkostwa jest to, że mamy w rodzinie
lub wśród bliskich przyjaciół kogoś chorującego na alkoholizm.

4. Każda grupa powinna być niezależna, z wyjątkiem spraw odnoszących się
do innych grup Al-Anon lub AA jako całości.

5. Każda grupa Al-Anon ma tylko jeden cel: niesienie pomocy rodzinom alkoholików.
Realizujemy to poprzez stosowanie Dwunastu Stopni w naszym własnym życiu,
przez zrozumienie i dodawanie otuchy naszym pijącym krewnym oraz przez
serdeczne przyjmowanie i okazywanie zrozumienia rodzinom alkoholików.

6. Nasze grupy Al-Anon nie powinny nigdy udzielać swej nazwy lub w jakikolwiek
inny sposób wspierać działalności innych organizacji. Imię Al-Anon nie powinno
być nigdy włączone w jakiekolwiek dyskusje publicznie, tak aby problemy
finansowe, majątkowe i prestiżowe nie odwracały naszej uwagi od głównego celu duchowego. Powinniśmy zawsze współpracować z AA.

7. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna i nie przyjmować
pomocy materialnej z zewnątrz.

8. Dwunasty stopień Al-Anon powinien być realizowany we własnym zakresie grupy,
bez pomocy ludzi poświęcających się tego rodzajowi pracy zawodowo. Nasze
Centralne Służby mogą jednak zatrudniać pracowników fachowych.

9. Grupy nie powinny mieć cech organizacyjnych, ale mogą wybierać spośród
swoich członków przedstawicieli tworzących rady służebne lub komitety,
podlegające bezpośrednio tym, którym służą.

10. Grupy Rodzinne Al-Anon nie wyrażają opinii w sprawach nie związanych z ich
działalnością, aby imię Al-Anon nie zostało nigdy uwikłane w publiczne dyskusje.

11. Nasze oddziaływanie na społeczeństwo opiera się na przyciąganiu, a nie
reklamowaniu. Powinniśmy dbać o zachowanie osobistej anonimowości
w kontaktach z prasą, TV, radiem i filmem i w szczególny sposób ochraniać
anonimowość członków AA.

12. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji i przypomina
nam zawsze o pierwszeństwie tych Tradycji przed osobistymi przekonaniami.

DWANAŚCIE KONCEPCJI AL-ANON

1. Grupy Al-Anon są w zasadniczy sposób odpowiedzialne za Służby Światowe
Al-Anon i jednocześnie są dla tych Służb najwyższym autorytetem.

2. Grupy Rodzinne Al-Anon przekazują całkowite pełnomocnictwa w zakresie
spraw administracyjnych i wykonawczych Konferencji Służby Światowej (WSO)
oraz jej organom służebnym.

3. Prawo do podejmowania decyzji stwarza możliwość skutecznego kierowania.

4. Czynne uczestnictwo stanowi klucz do harmonii.

5. Prawo Apelacji i składania Petycji chroni mniejszość i gwarantuje jej wysłuchanie.

6. Konferencja uznaje, że powiernicy są w pełni odpowiedzialni za sprawy
administracyjne.

7. Działalność Powierników opiera się na zasadach prawnych, natomiast
Konferencji na tradycjach.

8. Rada Powierników przekazuje pełne prawo do podejmowania decyzji
w zakresie ustalania form prowadzenia spraw Biura Służby Światowej jego
Komitetom Wykonawczym.

9. Dobry indywidualny sposób kierowania jest konieczny na wszystkich poziomach
Służby. Na poziomie Konferencji Służby Światowej główne kierownictwo
przejmuje Rada Powierników.

10. Odpowiedzialność Służby jest zrównoważona przez dokładne określenie
władzy służby i w ten sposób unika się podwójnego kierownictwa.

11. Biuro Służby Światowej składa się z komitetów stałych, z kierowników
oraz zespołu pracowników.

12. Podstawą duchową służb światowych Al-Anon są Gwarancje Ogólne Konferencji,
12 Artykuł Karty.

Właśnie dziś

1. Właśnie dziś przeżyję dzień dobrze, nie próbując natychmiast rozwiązać
moich wszystkich problemów. Jestem w stanie czynić przez dwanaście godzin to,
co przeraża mnie, gdy pomyślę, że miałbym znosić przez całe życie.

2. Właśnie dziś będę szczęśliwy: spróbuję w ten sposób pokazać,
że rację miał Lincoln, mówiąc: “Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą”.

3. Właśnie dziś dostosuję się do tego, co jest, a nie będę próbować naginać
wszystkiego do moich własnych życzeń. Przyjmę “los” taki, jaki mi ten dzień
przyniesie i postaram się do niego dostosować.

4. Właśnie dziś spróbuję ćwiczyć mój umysł. Nauczę się czegoś użytecznego.
Nie będę próżnować. Przeczytam coś, co wymaga wysiłku umysłu
i koncentracji uwagi.

5. Właśnie dziś będę się doskonalić duchowo trzema sposobami:
- wyświadczę dyskretnie komuś coś dobrego (gdyby ta osoba dowiedziała
się o dobrym uczynku, to nie będzie się on liczył);
- wykonam przynajmniej dwie rzeczy, na które nie mam ochoty;
- spróbuję nie okazać, że moje uczucia zostały zranione, mogę czuć się
dotknięty, ale dziś tego nie okażę.

6. Właśnie dziś będę zgodny z otoczeniem. Postaram się wyglądać jak najlepiej,
ubiorę się odpowiednio, będę mówić spokojnym tonem, będę uprzejmy
i nie będę nikogo krytykować. Postaram się nie doszukiwać wad, nie będę
ulepszać nikogo, ani nikim kierować z wyjątkiem siebie samego.

7. Właśnie dziś będę miał plan działania. Może nie będę trzymał się go ściśle,
ale będę go miał. Uchroni mnie to od pośpiechu i niezdecydowania.

8. Znajdę spokojne pół godziny tylko dla siebie i odprężę się. Postaram się wtedy popatrzeć na moje życie w nowy sposób.

9. Właśnie dziś pozbędę się obaw. Przede wszystkim nie będę się bać cieszyć
tym co piękne. Spróbuję zaufać, że to, co ja daję światu, wróci do mnie
z powrotem

Hasła Al-Anon

Zostaw – oddaj Bogu

Każdy dzień jest pełen problemów czekających na rozwiązanie.
Kiedy zauważysz, że Twoje zdenerwowanie zamienia się w całkowitą
wewnętrzną rozterkę, a rozterka w panikę ponieważ wszystkie dawne obawy
powracają ze wzmożoną siłą – jest to sygnał, aby się zatrzymać i zwrócić do Boga.
Nie jesteś wówczas w stanie uczynić nic rozsądnego, ale jeśli przekonasz się,
że Bóg dostarczy Ci siły i mądrości, jeśli poddasz Mu się sam, z własnej woli.

Najważniejsze – najpierw

Wiele naszych rozczarowań i kłopotów wynika z tego, że nie możemy dać
sobie rady z naszymi obowiązkami i problemami i rozwiązywać je po kolei,
według ich ważności. Konieczna jest dyscyplina wewnętrzna, aby umieć
odłożyć na później to, co mamy chęć zrobić najpierw, a zająć się tym,
co musi być zrobione od razu. Rezultat takiej dyscypliny jest zadowalający,
widzimy, że naprawdę coś osiągnęliśmy, mamy poczucie zwycięstwa,
gdyż zrozumieliśmy, że taki sposób postępowania jest celowy i wartościowy.

Żyj i daj żyć!

To upomnienie jest nam często potrzebne! Musimy zdać sobie sprawę z tego,
że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, aby ciągle krytykować i osądzać innych
na podstawie tego, jak się zachowują i jak postępują. Jedynym naszym
obowiązkiem i celem powinno być zmienianie naszego własnego postępowania
i charakteru. Każdy ma prawo do osobistego punktu widzenia,
ale nie ma prawa narzucać go innym! Jeżeli wynikają różnice zdań
- staraj się być bezstronny.

Powoli, lecz pewnie

Kiedy obarczony problemami i kłopotami przyłączysz się wreszcie do grupy
Al-Anon, zobaczysz po raz pierwszy promień nadziei. Może to skłonić Cię
do usiłowania “zrozumienia wszystkiego od razu”.
Myślisz: “gdyby tylko nauczyć się tej tajemniczej formuły, która tak szybko
pomaga innym”. Jednak nie jest to wcale “tajemnicza formuła”, ale filozofia życia,
którą trzeba z wolna i cierpliwie studiować, aby zrozumieć nie tylko umysłem,
ale i całym sercem – powoli, lecz pewnie.
Jeżeli spróbujesz skupić się na każdym problemie, stopniu, spotkaniu z umysłem,
wolnym od troski, wówczas to, co jest Ci potrzebne w tym czasie, dotrze do Twojej świadomości o wiele łatwiej, niż gdybyś był pełen pośpiechu i wewnętrznej rozterki.
Powoli, lecz pewnie.

Dzięki łasce Bożej!

Kiedy jesteśmy rozgoryczeni i zawiedzeni zachowaniem alkoholika, dobrze
jest sobie przypomnieć, że ciężar cierpienia i rozpaczy, jaki Go przytłacza
nie jest jego własnym wyborem. Gdyby nie łaska Boża, my sami moglibyśmy
stać się ofiarami tej choroby! Bądźmy wdzięczni za błogosławieństwo trzeźwości
i starajmy się pomóc alkoholikowi w odnalezieniu tego błogosławieństwa
także dla niego.

Modlitwa o Pogodę Ducha

Boże
Daj mi Pogodę Ducha
Abym zgadzał się z tym,
Czego nie mogę zmienić,
Odwagę, abym zmieniał to,
Co zmienić mogę
i Mądrość, abym umiał odróżnić
Jedne sprawy od drugich.

Modlitwę tę najczęściej odczytuje się na mityngach grupowych, a także analizuje
się ją podczas grupowych dyskusji. Dla poszczególnych osób jest ona również
natchnieniem do codziennej medytacji.

Deklaracja Al-Anon

Niech się zacznie ode mnie.

Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek

potrzebuje pomocy, niech zawsze

napotka wyciągniętą do siebie

dłoń Al-Anon / Alateen.

Niech to będzie moja dłoń