Duszpasterstwo

Wiara

Sakramenty i obrzędy

Przydatne

Szukaj

Polecamy

Chrzest

CHRZEST W NASZEJ PARAFII

Normalnie:

Każda niedziela miesiąca godz. 1130
(katecheza – piątek przed w/w niedzielą godz. 1700)

Wyjątkowo:

Sobota przed niedzielą godz. 1800
(katecheza – piątek przed w/w sobotą godz. 1700)

KATECHEZA CHRZCIELNA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH PRZED PRZYJĘCIEM CHRZTU DZIECKA

1. Chrzest: sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego.

2. Ustanowienie sakramentu: “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).

3. Chrzest jest konieczny do zbawienia: “Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony” (Mk 16, 16).

4. Szafarz sakramentu chrztu (zwyczajny, nadzwyczajny).

5. Materia i forma sakramentu chrztu (woda naturalna, sakramentalne słowa: “N… ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, intencja szafarza).

6. Skutki sakramentu chrztu:

• włączenie ochrzczonego w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa,
• zgładzenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych i kar za grzechy,
• otrzymanie życia Bożego czyli łaski uświęcającej i prawa do łask uczynkowych,
• otrzymanie darów Ducha Świętego i zdolności do ich wykorzystania,
• otrzymanie łaski cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości,
• wprowadzenie do wspólnoty Kościoła,
• wyciśnięcie na duszy niezatartego znamienia dziecka Bożego, które daje prawo do uczestnictwa w chrześcijańskim kulcie religijnym.

7. Symbole w sakramencie chrztu (woda, krzyżmo, biała szata, paschał, światło – świeca chrzcielna).

8. Przebieg liturgii sakramentu chrztu:

• obrzęd przyjęcia dziecka (pytanie o imię, naznaczenie krzyża na czole dziecka),
• liturgia Słowa Bożego,
• modlitwa powszechna,
• litania do wszystkich Świętych,
• modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki,
• poświęcenie wody,
• wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary,
• chrzest właściwy,
• namaszczenie krzyżmem świętym,
• włożenie białej szaty,
• wręczenie zapalonej świecy,
• błogosławieństwo.

9. Rola rodziców chrzestnych.

10. Imię, święty patron.

11. Adnotacja chrztu w parafialnej księdze chrztów.

12. Przygotowanie duchowe rodziców i chrzestnych (spowiedź i Komunia święta ofiarowana w intencji dziecka).

13. Przyjęcie w domu (bezalkoholowe).

Więcej o sakramencie chrztu:

Katechizm Kościoła Katolickiego (1210-1284);

- Prawo kanoniczne (849-878);
- Synod Archidiecezji Przemyskiej:

Statut 306.

Duszpasterze powinni często przypominać o znaczeniu sakramentu chrztu, który jest konieczny do zbawienia, przez który człowiek uwolniony od grzechów otrzymuje godność dziecka Bożego, upodabnia się do Chrystusa i zostaje włączony do Kościoła.

Statut 307.

§ 1. Synod poleca, aby udzielanie chrztu miało miejsce podczas Mszy świętej by cała wspólnota mogła brać udział w tym obrzędzie i aby ukazać związek chrztu i Eucharystii.
§ 2. Należy dołożyć starań, by po odpowiednim przygotowaniu, udzielanie chrztu odbywało się z należytą godnością. Szafarz chrztu powinien dokonać obrzędu uroczyście i pobożnie. Poza niebezpieczeństwem śmierci, należy odprawić pełny obrzęd sakramentu, bez względu na ilość przyjmujących chrzest.

Statut 308.

§ 1. Chrztu udziela się zasadniczo w niedzielę, ponieważ Kościół obchodzi wtedy Misterium Paschalne. W razie konieczności można go też udzielać w innym czasie.
§ 2. Chrzest dorosłych odbywa się zasadniczo w Wigilię Paschalną, ale gdy zachodzi potrzeba można go udzielić także w innym czasie.
§ 3. Obrzędy chrztu mają charakter paschalny i dlatego przy każdorazowym ich sprawowaniu zapala się paschał.

Statut 309.

§ 1. Na rodziców chrzestnych należy wybierać osoby, które ukończyły 16 lat, przyjęły już sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, prowadzą życie zgodne z wiarą i prawo nie zabrania im pełnienia zadań chrzestnego.
§ 2. Kandydaci na chrzestnych, pochodzący z innych parafii, winni przedstawić stosowne zaświadczenie od własnego proboszcza o zdolności do tej funkcji.

Statut 310.

Zaleca się, aby rodzice, chrzestni czy inni bliscy przyjmujących chrzest spełniali niektóre funkcje liturgiczne, jak: czytania, śpiew międzylekcyjny, wezwania modlitwy wiernych, przyniesienie darów ofiarnych.

Statut 311.

§ 1. Rodzice, o ile nie mają przeszkód, oraz chrzestni, powinni w czasie obrzędu chrztu przystąpić do stołu Pańskiego.
§ 2. Duszpasterze powinni zachęcać, aby także rodzina i krewni kandydata do chrztu przystąpili do sakramentu pokuty i Komunii świętej.

Statut 312.

Rodzice dziecka i chrzestni winni być odpowiednio przygotowani do uczestniczenia w sakramencie chrztu. W tym celu:
1. duszpasterze powinni organizować spotkania z rodzicami oczekującymi dziecka celem pouczenia ich o godności rodzicielstwa i znaczeniu chrztu dla życia chrześcijańskiego.
2. rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć przynajmniej w dwóch katechezach chrzcielnych prowadzonych w parafii chrztu lub zamieszkania chrzestnych.

Statut 313.

Fakt chrztu, obejmujący dane określone przepisami kan. 877 KPK, winien być dokładnie i niezwłocznie odnotowany w parafialnej księdze ochrzczonych, a jej kopię należy co pięć lat przekazywać do Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu.

Statut 314.

Zmiany wpisów w księdze ochrzczonych, obejmujące nazwisko i imię ochrzczonego, wzmiankę o szafarzu, rodzicach chrzestnych oraz świadkach, jak również miejsce i datę udzielonego chrztu oraz miejsce i datę urodzenia, dokonuje się po uzyskaniu pisemnej zgody ordynariusza miejsca.

Statut 315.

Duszpasterze winni zachęcać rodziców, aby przynajmniej jedno z imion nadawanych dziecku figurowało w wykazie świętych i błogosławionych.

Statut 316.

§ 1. Zachęca się duszpasterzy do uroczystego obchodzenia w parafii pierwszej rocznicy chrztu dziecka połączonej ze specjalnym błogosławieństwem i katechezą dla rodziców.
§ 2. Zaleca się wiernym obchodzenie kolejnych rocznic chrztu, w związku z dniem imienin. Szczególnym darem imieninowym, cenionym przez chrześcijan, niech będzie wspólna modlitwa lub ofiarowanie Mszy świętej.

Statut 317.

§ 1. W wypadku konieczności, obejmującym w szczególności niebezpieczeństwo śmierci, chrztu może udzielić każdy człowiek mający właściwą intencję.
§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.
§ 3. Duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie i katecheci, powinni pouczać wiernych o prawidłowym udzielaniu chrztu.

Statut 318.

§ 1. O dopuszczeniu do chrztu dzieci z rodzin religijnie obojętnych lub zaniedbanych, decyduje miejscowy proboszcz, mając na uwadze świętość sakramentu oraz zobowiązanie do wychowania w wierze dziecka ochrzczonego.
§ 2. Warunkiem chrztu dziecka jest zadeklarowana wola (w trudniejszych przypadkach na piśmie) wychowania dziecka po katolicku, czasem niezależnie od słabości czy powikłań życiowych jego rodziców, dająca uzasadnioną nadzieję katolickiego wychowania dziecka .
§ 3. W sytuacjach, o których mowa w § 1-2 szczególna odpowiedzialność za wychowanie dziecka spoczywa na rodzicach chrzestnych.

Statut 319.

§ 1. Za dorosłych w odniesieniu do chrztu uważa się wszystkich, którzy ukończyli siedem lat życia i osiągnęli zdolność używania rozumu.
§ 2. Stosownie do kan. 863 KPK, o chrzcie dorosłych, przynajmniej tych, którzy ukończyli czternasty rok życia, powinien być powiadomiony biskup diecezjalny, ażeby, jeśli uzna to za wskazane, sam udzielił chrztu i bierzmowania.
§ 3. W przygotowaniu i udzielaniu chrztu dorosłym należy ściśle przestrzegać norm i obrzędów zawartych w księdze Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, która obowiązuje w diecezjach polskich od 14 maja 1989 roku.

Przemyśl 1995-2000